Liên lạc

VĂN PHÒNG TRỤ SỞ SNP® CENTERS INTERNATIONAL
12890 Western Avenue
Garden Grove, CA 92841
_
Số điện thoại: (714) 903-2225
Số fax: (714) 903-5102
Emailsnpcenters@gmail.com
Giở mở cửa:: 9:00 AM-4:30 PM ( thứ Hai đến thứ Sáu )
Chỉ gặp khi lấy hẹn.